1966 Harley Davidson FLH panshovel

1966 Harley Davidson FLH panshovel

Read more

1958 FL Harley-Davidson Panshovel chopper

1958 FL Harley-Davidson Panshovel chopper

Read more

Harley Davidson Panshovel chop

Harley Davidson Panshovel chop Image by Dave_S. Miikka Pyykönen’s Harley Panshovel chop at the 201 Helsinki motorbike show. "Wannabe Swedish

Read more